ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี

กรุณาเลือกเข้าสู่ ระบบนักศึกษา ระบบอาจารย์ ระบบเจ้าหน้าที่ ตามสิทธิการใช้งาน

Welcome Student
 • ข่าวสาร
 • ลงทะเบียนเรียน
 • แสดงตารางเรียน
 • แสดงรายการชำระเงิน
 • ประวัติส่วนบุคคล
 • ประวัติผลการเรียน
Welcome Instructor
 • ข่าวสาร
 • บันทึกผลการเรียน
 • ประวัติการอนุมัติ
 • ประวัติตารางสอน
 • ประวัติตารางสอบ
 • ประวัติส่วนบุคคล
Welcome Staff
 • ข่าวสาร
 • ลงทะเบียนรายวิชา
 • บันทึกตารางเรียน
 • บันทึกตารางสอบ
 • บันทึกผลการเรียน
 • บันทึกประวัติการสอน